Projekt

Här kan ni se våra pågående och avslutade projekt.

Pågående projekt

2-plans villa LB-HUS, Västerås

referenser/1557468636_1.jpg referenser/1557468636_4.jpg referenser/1557468636_2.jpg referenser/1557468636_3.jpg referenser/1557468636_5.jpg referenser/1557468636_6.jpg

1-plans villa Trivselhus, Vångsta

referenser/received-890780347930283.jpeg referenser/received-728199160916368.jpeg referenser/received-892981387708806.jpeg referenser/received-424588328380268.jpeg referenser/1561363128_5.jpg referenser/1561363125_2.jpg referenser/1561363129_6.jpg referenser/1561363129_7.jpg

1-plans villa Trivselhus, Köping

referenser/1568358843_2.jpg referenser/1568358843_1.jpg referenser/1568358843_8.jpg referenser/1568358843_7.jpg referenser/1568358843_12.jpg referenser/1568358843_9.jpg referenser/1568358844_10.jpg referenser/14.jpg

2-plans villa Movehome, Säby

referenser/1568358945_5.jpg referenser/1568358945_6.jpg referenser/1568358945_1.jpg referenser/1568358945_2.jpg referenser/1568358945_4.jpg

Avslutade projekt

Uterum och utepassage, renovering av sovrum och byte av fönster, Skälby

referenser/20160416-175852.jpg referenser/20160416-180103.jpg referenser/20160416-175900.jpg referenser/20160504-121620.jpg referenser/20160504-121638.jpg referenser/20160504-141555.jpg referenser/20160511-082640.jpg referenser/20160511-113644.jpg referenser/20160523-154717.jpg referenser/20160511-082442.jpg referenser/20160504-121625.jpg referenser/20160504-141604.jpg referenser/20160504-141730.jpg referenser/20160504-141747.jpg referenser/20160511-113702.jpg referenser/20160511-082446.jpg referenser/20160520-131211.jpg referenser/20160527-153414.jpg referenser/20160518-095238.jpg referenser/20160520-131250.jpg referenser/20160520-125747.jpg referenser/20160527-153422.jpg referenser/20160527-153455.jpg referenser/img-20160531-wa0001.jpg referenser/20160527-153602.jpg referenser/20160523-154710.jpg referenser/20160527-153640.jpg referenser/20160527-153645.jpg referenser/20160527-153638.jpg referenser/20160527-153644.jpg

1-plans villa Trivselhus, Drottninggatan

referenser/20160630-063221.jpg referenser/20160630-070153.jpg referenser/20160630-074459.jpg referenser/20160630-063253.jpg referenser/20160630-092522.jpg referenser/20160630-092544.jpg referenser/20160630-070144.jpg referenser/20160630-085747.jpg referenser/20160630-085715.jpg referenser/20160630-085850.jpg referenser/20160630-092629.jpg referenser/20160630-085906-1-.jpg referenser/20160630-085730.jpg referenser/20160630-092358.jpg referenser/20160630-094256.jpg referenser/20160630-085906.jpg referenser/20160630-105025.jpg referenser/20160630-124439.jpg referenser/20160630-131646.jpg referenser/20160630-143829.jpg referenser/20160630-143924.jpg referenser/20160708-123318.jpg referenser/20160708-123223.jpg referenser/20160708-123150.jpg referenser/20160714-135115.jpg referenser/20160714-135301.jpg referenser/20160714-135120.jpg referenser/20160708-123243.jpg referenser/20161011-100246.jpg referenser/20161011-100254.jpg referenser/20161011-100314-1-.jpg referenser/20161103-154915.jpg referenser/20161107-130954.jpg referenser/20161107-155142.jpg referenser/20161222-131325.jpg referenser/20161222-131403.jpg referenser/20161222-131354.jpg referenser/20161222-131420.jpg referenser/20161222-131446.jpg referenser/20161222-131452.jpg referenser/20161222-131513.jpg referenser/20161222-131607.jpg referenser/20161222-135147.jpg referenser/20161222-134144.jpg referenser/20161222-132210.jpg

Renovering av två badrum och byte av ytterdörr, Gryta

referenser/20160804-232830.gif referenser/20160428-171621.jpg referenser/20160428-171624.jpg referenser/20160711-081127.jpg referenser/20160711-140344.jpg referenser/20160711-140352.jpg referenser/20160711-155749.jpg referenser/20160711-182054.jpg referenser/20160711-182117.jpg referenser/20160802-131936.jpg referenser/20160802-132053.jpg referenser/20160804-135444.jpg referenser/20160804-135457.jpg referenser/20160804-135516.jpg referenser/20160711-140451.jpg referenser/20160711-140514.jpg referenser/20160711-180810.jpg referenser/20160721-145931.jpg referenser/20160721-145927.jpg referenser/20160721-151802.jpg

Visningshus Movehome, Skerike-Tibble

referenser/20160824-063543-1-.jpg referenser/20160824-090250.jpg referenser/20160824-063529.jpg referenser/20160824-062151.jpg referenser/20160825-072218.jpg referenser/20160825-081302.jpg referenser/20160923-112750-1-.jpg referenser/20160906-121018-1-.jpg referenser/20160925-124254-1-.jpg referenser/20160906-121040.jpg referenser/20160825-140050.jpg referenser/20160907-084311-1-.jpg referenser/20160908-150918.jpg referenser/20161123-121648.jpg referenser/20161115-125945.jpg referenser/20170118-155536.jpg referenser/20170118-155651.jpg referenser/20170118-155703.jpg referenser/20170118-155711.jpg referenser/20170118-155751.jpg referenser/20170118-161333.jpg

1,5-plans Movehome villa, Skerike-Tibble

referenser/20160928-102647.jpg referenser/20160923-111621.jpg referenser/20160929-090045.jpg referenser/20160929-121131.jpg referenser/20160928-072759.jpg referenser/20160929-114606.jpg referenser/20160929-084152.jpg referenser/20161010-135542.jpg referenser/20161011-143430.jpg referenser/dsc00079-1-.jpg referenser/dsc00224.jpg referenser/20161103-080600.jpg referenser/dsc00231.jpg referenser/dsc00232.jpg referenser/dsc00243.jpg referenser/dsc00239.jpg referenser/dsc00249-1-.jpg referenser/dsc00236-1-.jpg

Bygge av uterum, Skälby

referenser/20161005-113022.jpg referenser/20161005-113025.jpg referenser/20161005-113036.jpg referenser/20161005-114805.jpg referenser/20161005-124723.jpg referenser/20161005-124813.jpg referenser/20161005-160750.jpg referenser/20161005-160759.jpg referenser/20161011-105353.jpg referenser/20161005-113039.jpg referenser/20161011-112707.jpg referenser/20161011-154148.jpg referenser/20161011-154159.jpg referenser/20161011-155200.jpg referenser/20161012-151525.jpg referenser/20161012-151521.jpg referenser/20161012-155003.jpg referenser/20161012-154957.jpg referenser/14681766-337072699987350-4963669210846035840-n.jpg

2-plans villa Trivselhus, Enköping

referenser/15338857-363524477342172-3805443346196547893-n.jpg referenser/15401053-363524427342177-4520750219151836645-n.jpg referenser/15350453-363524444008842-6665627033458578272-n.jpg referenser/15380652-367429196951700-7611485554405181962-n.jpg referenser/15492349-368822376812382-476138345253735119-n.jpg referenser/15380595-363524514008835-6417112010355350215-n.jpg referenser/15541566-368822416812378-2262866110172852301-n.jpg referenser/15400538-368822343479052-8396585959303766415-n.jpg referenser/16105530-383193382041948-2639634163861652458-n.jpg referenser/15578911-367429176951702-5485007230426425556-n.jpg referenser/15965603-383193355375284-9186076731417761845-n.jpg referenser/dsc00361.jpg referenser/dsc00358.jpg referenser/dsc00364.jpg referenser/dsc00377.jpg referenser/dsc00383.jpg referenser/dsc00376.jpg referenser/1496342160_dsc00368.jpg referenser/1496342161_dsc00379.jpg referenser/dsc00381.jpg referenser/dsc00386.jpg referenser/dsc00397.jpg referenser/dsc00390.jpg referenser/1496342246_dsc00401.jpg

1-plans villa Trivselhus, Skerike-Tibble

referenser/dsc00278.jpg referenser/dsc00301.jpg referenser/dsc00286.jpg referenser/dsc00289.jpg referenser/dsc00317.jpg referenser/dsc00288.jpg referenser/dsc00319.jpg referenser/dsc00292.jpg referenser/dsc00283.jpg referenser/dsc00345.jpg referenser/dsc00328.jpg referenser/dsc00527.jpg referenser/dsc00529.jpg referenser/dsc00530.jpg referenser/dsc00516.jpg referenser/dsc00519.jpg referenser/dsc00520.jpg referenser/dsc00507.jpg referenser/dsc00509.jpg referenser/dsc00523.jpg referenser/dsc00510.jpg

1-plans villa Trivselhus, Hustahöjden

referenser/16472858-398241727203780-2958678844447677185-n.jpg referenser/16508456-398241730537113-2850468769026971719-n.jpg referenser/16602741-400709840290302-5382765906692808241-n.jpg referenser/16602590-398241723870447-7358457577834024111-n.jpg referenser/16508559-399076487120304-2636425318029438331-n.jpg referenser/dsc00096-1-.jpg referenser/dsc00099.jpg referenser/dsc00100.jpg referenser/20170707-112853.jpg referenser/20170707-132948.jpg referenser/20170707-112746.jpg referenser/20170707-112826.jpg referenser/20170707-112805.jpg referenser/20170707-112921.jpg referenser/20170707-124300.jpg referenser/20170707-113206.jpg

1,5 plans villa, Enköping

referenser/dsc00431.jpg referenser/dsc00423.jpg referenser/dsc00429.jpg referenser/dsc00421.jpg referenser/dsc00432.jpg referenser/dsc00430.jpg referenser/dsc00428.jpg referenser/dsc00418.jpg referenser/dsc00420.jpg referenser/dsc00419.jpg referenser/dsc00417.jpg referenser/resized-20170816-070521.jpeg referenser/20171123-134018.jpg referenser/20171122-095202.jpg referenser/20171122-095223.jpg referenser/20171122-092530.jpg referenser/20171123-134459.jpg referenser/20171122-101118.jpg

2-plans Movehome villa, Enköping

referenser/resized-20170816-070459.jpeg referenser/resized-20170815-123651.jpeg referenser/resized-20170815-123634.jpeg referenser/resized-20170816-070502.jpeg referenser/dsc00442.jpg referenser/dsc00460.jpg referenser/dsc00411.jpg referenser/dsc00453.jpg referenser/dsc00457.jpg referenser/dsc00452.jpg referenser/20180117-091621.jpg referenser/20180117-091533.jpg referenser/20180117-091730.jpg referenser/20180117-111349.jpg referenser/20180117-111335.jpg referenser/20180117-115111.jpg referenser/20180117-092624.jpg referenser/20180117-092605.jpg referenser/dsc00438.jpg referenser/dsc00437.jpg

1-plans Skidstahus villa, Tidö-Lindö

referenser/21761969-507927012901917-8787784052243322121-n.jpg referenser/21743146-507927036235248-3882213827756440372-n.jpg referenser/21731284-507926979568587-8134592065890678081-n-1-.jpg referenser/21728238-507926969568588-3184928520932020428-n-1-.jpg referenser/21731284-507926979568587-8134592065890678081-n.jpg referenser/21731346-507926996235252-6935526510589220531-n.jpg referenser/20171115-122707.jpg referenser/20171115-122711.jpg referenser/20180202-115031.jpg referenser/27331555-576049732756311-1797378645042847156-n.jpg referenser/27067663-576049702756314-7133709272963486717-n.jpg referenser/27336741-576049756089642-3810424842439790622-n.jpg referenser/27459200-576049859422965-7539479960774491807-n.jpg referenser/27331584-576049676089650-3637885626842040184-n.jpg referenser/27540745-576049656089652-7215300358740265258-n.jpg referenser/20180202-115104.jpg referenser/20180202-115122.jpg referenser/20180209-135749.jpg referenser/20180209-135828.jpg

1-plans Movehome villa, Hallstahammar

referenser/dsc00472.jpg referenser/dsc00476.jpg referenser/dsc00482.jpg referenser/dsc00473.jpg referenser/dsc00478.jpg referenser/dsc00488.jpg referenser/dsc00490.jpg referenser/dsc00500.jpg referenser/dsc00493.jpg referenser/dsc00499.jpg referenser/dsc00498.jpg referenser/dsc00503.jpg referenser/20180208-074410.jpg referenser/20180207-114538.jpg referenser/20180208-074514.jpg referenser/20180207-114655.jpg referenser/20180208-074741.jpg referenser/20180208-074347.jpg referenser/20180208-074048.jpg

1,5-plans Movehome villa, Hallstahammar

referenser/22310353-522731958088089-4889580840010745591-n.jpg referenser/22490154-522731968088088-7249260641041113454-n.jpg referenser/22449829-522732004754751-7043701623272642772-n.jpg referenser/22552448-522731988088086-159974361154520467-n.jpg referenser/20180209-095224.jpg referenser/20180209-095032.jpg referenser/20180209-093903.jpg referenser/20180209-094058.jpg referenser/20180209-093941.jpg referenser/20180209-094036.jpg referenser/20180322-080049.jpg referenser/20180322-080255.jpg referenser/20180322-075819.jpg referenser/20180322-075903.jpg referenser/20180322-075924.jpg referenser/20180322-080216.jpg referenser/20180322-080126.jpg referenser/20180322-080406.jpg

2-plans Movehome villa, Arboga

referenser/husresning-3.jpg referenser/husresning-1.jpg referenser/husresning-4.jpg referenser/husresning-2.jpg referenser/20180209-102732.jpg referenser/20180209-102324.jpg referenser/20180209-102804.jpg referenser/20180409-130844.jpg referenser/20180209-102943.jpg referenser/20180209-102557.jpg referenser/20180209-102604.jpg referenser/20180409-131025.jpg referenser/20180509-045537.jpg referenser/20180508-141334.jpg referenser/20180508-141243.jpg referenser/20180508-140548.jpg referenser/20180508-140554.jpg referenser/20180508-140605.jpg referenser/20180508-140446.jpg referenser/20180508-140515.jpg referenser/20180508-140401.jpg referenser/20180508-140434.jpg

1-plans Myresjöhus villa, Lövsta

referenser/20180208-091942.jpg referenser/20180208-091651.jpg referenser/20180208-092112.jpg referenser/20180208-092048.jpg referenser/20180208-091637.jpg referenser/20180208-091908.jpg referenser/20180208-091730.jpg referenser/20180208-091819.jpg referenser/20180208-091757.jpg referenser/img-00441.jpg referenser/img-00461.jpg referenser/img-00471.jpg referenser/img-00481.jpg

1,5-plans Movehome villa, Grillby

referenser/resized-20180226-113416-252.jpeg referenser/resized-20180226-131113-9795.jpeg referenser/resized-20180226-113429-4785.jpeg referenser/resized-20180226-113412-635.jpeg referenser/image.000000.jpg referenser/resized-20180323-140036-3979.jpeg referenser/resized-20180323-140056-1990.jpeg referenser/resized-20180323-140049-2637.jpeg referenser/20180809-114950.jpg referenser/20180820-114209.jpg referenser/20180809-115040.jpg referenser/20180809-115417-1-.jpg

2-plans Trivselhus villa, Gäddeholm

referenser/resized-20180321-075416-1050.jpeg referenser/resized-20180321-075411-5720.jpeg referenser/resized-20180321-080707-3533.jpeg referenser/resized-20180321-135506-5642.jpeg referenser/resized-20180321-135502-4405.jpeg referenser/resized-20180409-124256-823.jpeg referenser/resized-20180409-124239-1255.jpeg referenser/20180829-074053.jpg referenser/20180919-130338.jpg referenser/20180919-130457.jpg referenser/20180919-130233.jpg referenser/20180919-130309.jpg referenser/20180919-130847.jpg referenser/20180919-130326.jpg referenser/20180919-130412.jpg referenser/20180919-130550.jpg referenser/20180919-130353.jpg referenser/20180919-140911.jpg referenser/20180919-140807.jpg referenser/20180919-142137.jpg

2-plans intressanta hus villa, Gäddeholm

referenser/resized-20180508-093538-1801.jpeg referenser/resized-20180508-083748-2892.jpeg referenser/resized-20180508-083754-8188.jpeg referenser/dsc00818.jpg referenser/20180509-101540.jpg referenser/dsc00827.jpg referenser/dsc00821.jpg referenser/dsc00826.jpg referenser/dsc00823.jpg referenser/1544613471_2.jpg referenser/1544613471_3.jpg referenser/1544613471_6.jpg referenser/1544613471_4.jpg referenser/5.jpg referenser/7.jpg referenser/8.jpg

1,5 plans villa Trivselhus, Husta

referenser/34893330-654532811574669-7197358443466850304-n.jpg referenser/35123908-654532884907995-7505626048940212224-n.jpg referenser/35143690-654682291559721-3403327957886828544-n.jpg referenser/35193525-655372668157350-4761564537218400256-n.jpg referenser/35195800-654682398226377-6616965893417074688-n.jpg referenser/35228029-655372748157342-6750374587017461760-n.jpg referenser/35227298-654532734908010-1766943051583848448-n.jpg referenser/35238989-655372821490668-8331586034198380544-n.jpg referenser/35302431-655372521490698-1549406935181164544-n.jpg referenser/20180706-083548.jpg referenser/20180706-084012.jpg referenser/20180706-083927.jpg referenser/20180706-084441.jpg referenser/img-20181212-071602.jpg referenser/img-20181212-072149.jpg referenser/img-20181212-072212.jpg referenser/img-20181212-081628.jpg referenser/img-20181212-081711.jpg referenser/img-20181212-081750.jpg referenser/img-20181212-073836.jpg referenser/img-20181212-081950.jpg referenser/img-20181212-081536.jpg referenser/img-20181212-082316.jpg referenser/img-20181212-073931.jpg referenser/img-20181212-081825.jpg referenser/img-20181212-101154.jpg

2-plans villa Myresjöhus, Gäddeholm

referenser/20180705-114828-0-.jpg referenser/20180705-114916.jpg referenser/20180705-115328.jpg referenser/20180705-114951.jpg referenser/20180705-115024.jpg referenser/20180705-115044.jpg

1,5-plans villa Myresjöhus, Romfartuna

referenser/1531381287_20180705-115024.jpg referenser/36929694-682366808791269-4605782766267662336-n.jpg referenser/36915593-682366762124607-6882537735807041536-n.jpg referenser/36903052-682366738791276-3719963495387627520-n.jpg referenser/36818965-682366975457919-2222663524348329984-n.jpg referenser/36837022-682366872124596-2028864511074631680-n.jpg referenser/36904812-682366925457924-6107303560582529024-n.jpg referenser/20180713-095124.jpg referenser/20180713-095246.jpg referenser/20180713-095133.jpg referenser/img-20181211-070431.jpg referenser/img-20181211-081511.jpg referenser/img-20181211-081453.jpg referenser/img-20181211-080804.jpg

1-plans villa Skidstahus, Aberga

referenser/1.jpg referenser/1535523936_2.jpg referenser/1535523936_3.jpg referenser/20180905-150917.jpg referenser/20180905-151244.jpg referenser/20180905-151242.jpg

2-plans villa Trivselhus, Gäddeholm

referenser/1536590291_4.jpg referenser/3.jpg referenser/4.jpg referenser/2.jpg referenser/20180829-083957.jpg referenser/20190122-111215.jpg referenser/20190206-083833.jpg referenser/20190122-111231.jpg referenser/20190122-111221.jpg referenser/20190206-083337.jpg

1-plans villa LB-HUS, Bysingsberg

referenser/fb-7.jpg referenser/fb-8.jpg referenser/fb-4.jpg referenser/fb-5.jpg referenser/fb-6.jpg referenser/20180905-130240-1-.jpg referenser/20180905-130145.jpg referenser/20180905-130348.jpg referenser/20180905-130242.jpg referenser/fb-2.jpg referenser/20180905-130309.jpg referenser/20180905-130441.jpg referenser/20190215-074446.jpg referenser/20190215-071748.jpg referenser/20190215-071738.jpg referenser/20190215-071853.jpg referenser/20190215-071850.jpg referenser/20190215-071721.jpg referenser/20190215-071703.jpg

2-plans villa LB-HUS, Gäddeholm

referenser/20180913-152908.jpg referenser/20180913-152922.jpg referenser/20180913-152942.jpg referenser/20180913-152900.jpg referenser/img-20190328-112102.jpg referenser/img-20190328-112236.jpg referenser/img-20190328-112404.jpg referenser/img-20190328-110807.jpg referenser/img-20190328-110653.jpg referenser/img-20190328-110225.jpg referenser/img-20190328-110537.jpg referenser/img-20190328-110207.jpg referenser/img-20190328-110831.jpg referenser/img-20190328-111111.jpg

1-plans villa Movehome, Enköping

referenser/resized-20181212-110352-9082.jpg referenser/resized-20181212-110352-8927.jpg referenser/resized-20181212-110356-9566.jpg referenser/resized-20181214-142627-8491.jpg referenser/img-20190228-075222.jpg referenser/img-20190228-075207.jpg referenser/img-20190228-110000.jpg

1,5-plans villa Movehome, Enköping

referenser/received-367821983997377.jpeg referenser/received-1060838140754836.jpeg referenser/img-20190125-071949.jpg referenser/img-20190125-072013.jpg referenser/received-305196419998406.jpeg referenser/img-20190125-072032.jpg referenser/received-618562211915325.jpeg referenser/img-20190228-105650.jpg referenser/img-20190228-105707.jpg referenser/img-20190228-105702.jpg referenser/img-20190228-105835.jpg referenser/received-911471315850691.jpeg referenser/received-333176344026077.jpeg referenser/received-634906983584542.jpeg referenser/received-377966969488898.jpeg referenser/received-393096034634993.jpeg

1-plans villa Movehome, Hallstahammar

referenser/1553584373_fb-2.jpg referenser/1553584373_fb-6.jpg referenser/1553584373_fb-7.jpg referenser/fb-1.jpg referenser/1553584373_fb-4.jpg referenser/1553584373_fb-8.jpg referenser/fb-3.jpg referenser/1553584373_fb-5.jpg referenser/img-20190911-112209.jpg referenser/img-20190911-112336.jpg referenser/img-20190911-112244.jpg referenser/img-20190911-112220.jpg referenser/img-20190911-122722.jpg referenser/img-20190911-122648.jpg

1-plans villa Trivselhus, Gäddeholm

referenser/1554789406_1.jpg referenser/1554789406_4.jpg referenser/1554789406_2.jpg referenser/1554789406_3.jpg referenser/1554789406_6.jpg referenser/1554789406_5.jpg referenser/12.jpg referenser/13.jpg referenser/1554789406_7.jpg referenser/1557469096_8.jpg referenser/9.jpg referenser/10.jpg referenser/11.jpg referenser/60349759-902153210145960-708448722261901312-n.jpg referenser/60356742-902153106812637-418177386241064960-n.jpg referenser/60536400-902153163479298-7212603610272628736-n.jpg

1-plans villa Trivselhus, Gruffet

referenser/resized-20190415-080451.jpg referenser/resized-20190415-080430.jpg referenser/received-335328427123108.jpeg referenser/received-564809974011389.jpeg referenser/received-349191795941134.jpeg referenser/received-504966316704678.jpeg referenser/received-322127725118349.jpeg referenser/1557468919_4.jpg referenser/1557468919_6.jpg referenser/1557468919_5.jpg referenser/1557468919_3.jpg referenser/1557468919_1.jpg